Pirkimo pardavimo taisyklės

PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1 Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ įregistruotas juridinis asmuo -Uždaroji akcinė bendrovė „Adampolis“, juridinio asmens kodas 234522530, registruotos buveinės adresas Perspektyvos g. 10-1, Kaunas.

1.2 Partneris – juridinis asmuo, kuris parduoda prekes ir / ar teikia paslaugas Pardavėjui. Taip pat - juridinis asmuo, su kuriuo bendradarbiauja Pardavėjas, kad įvykdytų Pirkėjų užsakymus ar įgyvendintų bendrus projektus.

1.3 Paskyra – Pirkėjo užsiregistravimo Svetainėje rezultatas, po kurio saugoma jo užsakymų istorija ar kiti asmens duomenys.

1.4 Pirkėjas – pilnametystės sulaukęs veiksnus fizinis asmuo; nepilnametis ne jaunesnis nei 14 m. amžiaus, turintis tėvų (globėjų) sutikimą; juridinis asmuo; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5 Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, duomenų saugojimą ar kitokį disponavimą jais, naudojantis Svetaine.

1.6 Svetainė – elektroninė parduotuvė www.adampolis.shop.

1.7 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.8 Taisyklės – šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos.

2BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau - Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (formuojant užsakymą, pažymėjus varnele, jog sutinkate su šios Svetainės Taisyklėmis) yra abiems šalims galiojantis teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo bei grąžinimo tvarka, garantinio aptarnavimo sąlygos bei kitos su prekių pirkimu susijusios abiejų šalių atsakomybės.

2.2 Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis. Registracijos metu patvirtintos Taisyklės galioja visiems Pirkėjo pirkimams, iki tol, kol Svetainėje nėra paskelbtos atnaujintos Taisyklės. Taisyklės taip pat galioja visiems pirkimams, kurie atliekami be registracijos.

2.3 Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti, atnaujinti ar papildyti Taisykles. Pakeitus Taisykles, Pirkėjas apie tai bus informuojamas sekančio prisijungimo metu arba pirmojo pirkimo po pakeistų Taisyklių įsigaliojimo metu.

2.4 Pirkėjas privalo susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su Pardavėjo Svetainėje skelbiama Privatumo politika.

2.5 Jei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti dokumentus ar kitokią informaciją elektroniniu paštu, už teisingo ir veikiančio Pirkėjo elektroninio pašto pateikimą Pardavėjui, visais atvejais atsako pats Pirkėjas.

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1 Prekių pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma kiekvieno užsakymo metu. Ji laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą ir, jei yra, atlieka kitus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis - mokėjimo būdo pasirinkimas bei užsakymo patvirtinimas.

3.2 Prekių pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško šiose Taisyklėse numatyto abiejų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3.3 Pardavėjas pasilieka sau teisę kiekvieną Pirkėjo užsakymą saugoti Svetainės duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Svetainėje šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas prekes gali užsakyti visą parą ištisus metus.

4.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Svetainėje sudarytos sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos LR civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. Teisė atsisakyti sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

4.5 Pirkėjas turi teisę pakeisti / grąžinti prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.

4.6 Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje bei LR teisės aktuose.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1 Pirkėjas, užsisakydamas prekes Svetainėje, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Svetainės Privatumo politikos bei LR teisės aktų.

5.2 Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes ir priimti pristatytas prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.

5.3 Pirkėjas, užsisakęs prekes, privalo atlikti apmokėjimą už jas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo suformavimo. Neatlikus apmokėjimo per šį terminą, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir anuliuoti Pirkėjo prekių krepšelį.

5.4 Pirkėjas, registruodamasis Svetainėje bei pirkdamas prekes, privalo pateikti teisingus savo asmens duomenis. Jiems pasikeitus, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.

5.5 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną informuoti apie tai Pardavėją.

5.6 Pirkėjas privalo vykdyti visas pareigas, numatytas šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1 Pardavėjas turi teisę nutraukti arba laikinai sustabdyti Svetainės veiklą iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju - visi patvirtinti užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.2 Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, kurio nepasiekus, užsakymas nebus vykdomas. Minimalaus prekių krepšelio dydis pateikiamas Svetainėje.

6.3 Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų / prekių, siūlomų Svetainėje, apimtį, būdą, kainą. Pardavėjas turi teisę apmokestinti papildomas paslaugas ar jų dalį. Kai Pirkėjas su tuo nesutinka, jo užsakymas anuliuojamas.

6.4 Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą iš anksto apie tai jam nepranešęs, jei Pirkėjas neapmoka užsakymo per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo jo suformavimo.

6.5 Kai Pirkėjas bando pakenkti Svetainės saugumui, funkcionalumui, nevykdo įsipareigojimų ar siekia padaryti kitokią neigiamą įtaką Svetainės veiklai, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti arba visai panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine.

6.6 Pardavėjas turi teisę Svetainėje talpinti nuorodas į kitus internetinius tinklalapius, tačiau už jų turinį neatsako.

6.7 Pardavėjui kilus klausimų dėl Pirkėjo užsakymo, jis turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme ir / ar registracijos formoje nurodytais Pirkėjo kontaktais.

6.8 Pardavėjas turi teisę išskaidyti Pirkėjo prekių krepšelį į atskirus užsakymus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti vienu bendru užsakymu). Tokio išskaidymo atveju, papildomų paslaugų (pavyzdžiui, prekių pristatymo) kaina gali skirtis nuo papildomų paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.

6.9 Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje bei LR teisės aktuose.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kituose Svetainės dokumentuose nurodytomis sąlygomis, suteikti Pirkėjui galimybę naudotis Svetainės paslaugomis.

7.2 Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo teisę į privatumą ir neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmens duomenų ar užsakymų istorijos (išskyrus atvejus, kurie numatyti Svetainės Privatumo politikoje).

7.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes bei priimti grąžinamas prekes šių Taisyklių nurodytomis sąlygomis.

7.4 Jei Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui prekių per sutartą laiką, Pardavėjas privalo pasiūlyti analogišką arba kuo panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus priimti tokią prekę, Pardavėjas privalo jam grąžinti pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir atšaukti užsakymą.

7.5 Pardavėjas privalo vykdyti visas pareigybes, numatytas šiose Taisyklėse, Svetainės Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose.

8. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

8.1 Kainos Svetainėje nurodomos eurais (įskaitant tuo metu galiojantį PVM dydį).

8.2 Papildomos paslaugos (prekių pristatymas, užnešimas ir kitos papildomos paslaugos) į prekės kainą neįeina, jei Svetainėje aiškiai nenurodyta kitaip. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą. Prekių pristatymo išlaidos nurodomos eurais užsakymo formoje.

8.3 Pirkėjas, kai jis yra fizinis asmuo, gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1 naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

8.3.2 sumokėdamas už prekę prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą kurjerių tarnybos darbuotojui, pristačiusiam prekę, arba Pirkėjui atvykus į pasirinktą parduotuvę.

8.4 Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.3.1. punkte numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.3.1. punkte nurodytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.3.2. punkte numatytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Pirkėjo užsakymo gavimo dienos.

8.5 Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8.3.1 punktą įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

8.6 Pardavėjas turi teisę Svetainėje bet kada keisti apmokėjimo būdą prieš tai neįspėjęs Pirkėjo.

8.7 Pardavėjas gali bet kada keisti prekės kainą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas jau patvirtino užsakymą. Po Pirkėjo užsakymo patvirtinimo, prekės kaina negali kisti, nebent tai būtų dėl objektyvių, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių (pavyzdžiui, informacinių sistemų techninių klaidų). Tokiu atveju, Pirkėjas turi teisę nesutikti su pakitusia prekės kaina ir anuliuoti užsakymą. Anuliavus užsakymą, Pirkėjui privalo būti grąžinti pinigai už prekę (jei jis jau buvo apmokėjęs užsakymą). Pinigų pirkėjui grąžinimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

8.8 Pardavėjas, vadovaudamasis Taisyklių 6.2. punktu ir nustatęs minimalų prekių krepšelio dydį, Pirkėjui jo nepasiekus, Pardavėjas pasilieka sau teisę taikyti papildomą administravimo mokestį arba tokio užsakymo nepatvirtinti.

8.9 Pirkėjo prekės krepšelyje ir jo užsakymas saugomos 2 (dvi) darbo dienas (jei Svetainėje Pardavėjas nenurodo kitaip). Neapmokėjus prekių per šį laiką, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą prieš tai jo neįspėjęs.

8.10 Gavus apmokėjimą už užsakytas prekes, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo Pirkėjui terminas.

8.11 Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo-pardavimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros ir/ar kiti dokumentai) būtų siunčiami registracijos (arba užsakymo) formoje Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Jei Pirkėjas pateikė netinkamą ar klaidingą elektroninį paštą ir dėl to negavo prekės pirkimo dokumentų, Pardavėjas už tai neatsako.

8.12 Pardavėjas pasilieka sau teisę Pirkėjo asmeninėje Svetainės paskyroje talpinti jam išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1 Pardavėjas Svetainėje nurodytais būdais prekes pristato visoje Lietuvoje (nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip).

9.2 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas ir/ar Partneriai.

9.3 Pirkėjas, pildydamas užsakymą, privalo pasirinkti vieną iš Pardavėjo siūlomų prekių pristatymo būdų.

9.4 Pirkėjas, užsakydamas prekes, paraiškoje privalo nurodyti:

9.4.1 prekių pristatymo vietą, kai prekė Pirkėjui pristatoma per kurjerių tarnybą;

9.4.2 UAB “Adampolis” parduotuvę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Utenoje, Panevėžy ar Šiauliuose, kai Pirkėjas nurodo, kad prekę atsiims nurodytoje parduotuvėje.

9.5 Jeigu Pirkėjas pasirenka prekes atsiimti Pirkimo pardavimo taisyklių 9.3.3. punkte nurodytu būdu, kai prekės yra atsiunčiamos į jo pasirinktą parduotuvę, Pirkėjas yra informuojamas SMS žinute.

9.6 Prekės Pirkėjui pristatomos per vežėjo ir Pirkėjo individualiai susitartą terminą arba per Svetainėje nurodytą terminą, atsižvelgiant į Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą. Vežėjas su Pirkėju susisiekia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu telefono numeriu. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir vežėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms, vežėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir iš naujo suderina prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

9.7 Pirkėjui išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių, aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, tokiu atveju Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir susigrąžinti sumokėtus pinigus už prekes.

9.8 Pirkėjas įsipareigoja užsakymą priimti pats ir, prireikus, prekių pristatymo metu tapatybės nustatymui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai Pirkėjas užsakymo pats atsiimti negali, tačiau, remiantis Pirkėjo pateiktais duomenimis, jis pristatytas teisingu adresu kitam subjektui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų.

9.9 Jei Pardavėjas pažeidžia užsakymo pristatymo terminus, Pirkėjas turi teisę anuliuoti užsakymą. Tokiu atveju, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Pirkėjui turi būti grąžinti visi sumokėti pinigai. Pardavėjas atleidžiamas nuo šios atsakomybės, jei tokie terminų pažeidimai įvyko ne dėl jo kaltės (o, pavyzdžiui, dėl trečiųjų asmenų ne laiku pristatytų prekių Pardavėjui ar dėl kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių).

9.10 Jei Pirkėjo užsakytų prekių matmenys neleidžia įgyvendinti kažkurios prekių pristatymo paslaugos, nurodytos Svetainėje, Pirkėjas neturi teisės dėl to reikšti pretenzijų Pardavėjui.

9.11 Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti prekių pristatymo mokestį, priklausomai nuo užsakytų prekių sumos ir kiekio.

9.12 Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pristatymo metu nusprendžia atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

9.13 Prekių pristatymo terminai nėra taikomi tais atvejais, jei Pardavėjas informavo Pirkėją apie prekių trūkumą arba galimą vėlavimą dėl trečiųjų šalių bei nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.14 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

9.15 Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą-priėmimą žymintį dokumentą.

9.16 Pirkėjas, atsiimdamas prekes, privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį ir siuntos turinį. Atsiimdamas prekę, jis patvirtina, kad ši jam buvo pristatyta kokybiška. Nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui, jis prisiima visišką atsakomybę dėl prekės gedimo, žlugimo ar kitokio netinkamo veikimo.

9.17 Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

9.18 Jei Pirkėjas neatsiima prekių per numatytus terminus arba jei per šiuos terminus Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ir įteikti jam prekių, tokiu atveju, Pardavėjas arba jo įgalioti atstovai, susisiekia su Pirkėju ir susitaria kitą pristatymo laiką. Jei po tokio susitarimo Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių, jo užsakymas anuliuojamas ir jam grąžinami pinigai (atskaičiavus pristatymo mokesčius, banko pavedimo mokesčius ir, jei buvo taikoma, - administracinį mokestį).

9.19 Kai Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir jei už jas nebuvo sumokėjęs, tokiu atveju, jo užsakymas anuliuojamas.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

10.1 Kiekvienos prekės, kurią siūloma įsigyti Svetainėje, kokybę, parametrus bei aprašą galite rasti Svetainėje esančiame prekės aprašyme.

10.2 Prekė laikoma kokybiška, kai prekės aprašymas atitinka prekės savybes.

10.3 Pardavėjas turi teisę skirtingoms prekių rūšims suteikti skirtingą prekių kokybės garantiją, kurios terminai bei kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ir / ar prekės dokumentuose.

10.4 Pardavėjo teikiama prekės kokybės garantija neapriboja Pirkėjo teisių, kurias, nusipirkus nekokybišką prekę, jam suteikia LR teisės aktai.

10.5 Prekių garantinės priežiūros paslaugomis rūpinasi Pardavėjas (išskyrus atvejus, kai Svetainėje aiškiai nenurodoma kitaip), arba Pirkėjas yra nukreipiamas į prekių garantinio aptarnavimo centrus.

10.6 Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10.7 Pardavėjas neatsako už tai, jei Svetainėje esančios prekės savo forma, spalva ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio bei kitų savybių dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio,  išmaniojo mobilaus telefono ar kito naudojamo įrenginio ekrano parametrų.

10.8 Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas pagal LR civilinio kodekso 6.3641 straipsnio nustatytas sąlygas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti sutartį.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS

11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697  „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ ir LR civiliniu kodeksu.

11.2 Pirkėjas, Taisyklių 11.1. punkte nurodytu atveju norėdamas grąžinti prekę, turi pateikti Pardavėjui aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu [email protected]. Elektroninio laiško „Subject“ eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo PVM sąskaitos faktūros numerį ir prierašą „Grąžinamos prekės“. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančio dokumento (kasos kvito, PVM sąskaitos faktūros, prekės priėmimą patvirtinančio dokumento) kopiją.

11.3 Pirkėjui grąžinant prekes Taisyklių 11.1. punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1 pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.3.2 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.3.3 grąžinama prekė turi būti švari;

11.3.4 grąžinamos prekės garantijos terminas neturi būti pasibaigęs;

11.3.5 pateikiamas rašytinis prašymas nurodant vieną pasirinktą pageidavimą iš galimų: nemokamai pašalinti prekės trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai prekės trūkumams sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą;

11.3.6 pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, PVM sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

11.4 Prekių siuntimo / pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

11.5 Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis Pardavėją turi informuoti apie norimas prekes bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo pardavimo taisyklių 8 skyriuje nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO

12.1 Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus LR civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjui – juridiniam asmeniui Pardavėjas tokios teisės nesuteikia.

12.2 Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

12.3 Pirkėjas, Taisyklių 12.1. punkte nurodytu atveju norėdamas grąžinti prekę, turi pateikti Pardavėjui aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu [email protected]. Elektroninio laiško „Subject“ eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo PVM sąskaitos faktūros numerį ir prierašą „Grąžinamos prekės“. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančio dokumento (kasos kvito, PVM sąskaitos faktūros, prekės priėmimą patvirtinančio dokumento) kopiją.

12.4 Pirkėjui grąžinant prekes po Pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1 grąžinama prekė nebuvo naudojama;

12.4.2 grąžinama prekė nebuvo sugadinta;

12.4.3 grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę;

12.4.4 nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės;

12.4.5 grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

12.4.6 grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

12.5 Pardavėjas, gavęs Taisyklių 12.3. punkte nurodytą Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą. Pareiga įrodyti, kad laikėsi visų reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

12.6 Prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų: kai sudaroma prekių pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

12.7 Pirkėjui įgyvendinus Taisyklių 12.1. punkte nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

12.8 Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

12.9 Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos (-ų) prekės (-ių).

12.10 Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

12.11 Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

12.12 Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

12.13 Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į Pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, Pirkėjui atsisakius sutarties, Pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.

12.14 Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal LR civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1 Pirkėjas atsako už registracijos ir / ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Visa atsakomybė už padarinius, kilusius dėl neteisingų duomenų pateikimo, atitenka Pirkėjui.

13.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Svetainės sistema.

13.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Svetainės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4 Jeigu Pirkėjas nesumoka muito mokesčio ir dėl šios priežasties negali atsiimti, gauti prekių, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs prekių pirkimo-pardavimo sutartį.

13.5 Pardavėjas neatsako už nuostolius, kurie kilo dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ar kitais Svetainėje pateiktais dokumentais, nors turėjo tokią galimybę.

13.6 Prekių pirkimo-pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t. y., jos turėtas išlaidas dėl kaltosios Šalies veiksmų.

14. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

14.1 Pardavėjas pasilieka sau teisę organizuoti įvairias akcijas, žaidimus, loterijas ir skelbti juos Svetainėje ir / ar siųsti juos Pirkėjo nurodytais kontaktais.

14.2 Pardavėjas turi teisę keisti akcijų bei žaidimų sąlygas arba juos visai nutraukti.

15. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

15.1 Informacija apie asmens duomenų apsaugą ir kitą Jums aktualią informaciją rasite Pardavėjo privatumo politikoje: https://www.adampolis.shop/privatumo-politika/.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1 Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 (devyniasdešimt šešios) valandos.

16.2 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

16.3 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

16.4 Ginčai, susiję su prekių pirkimu-pardavimu Svetainėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami vadovaujantis LR teisės aktais. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą / skundą dėl https://www.adampolis.shop/ įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje https://www.vvtat.lt/ (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.